Przejdź do głównej treści »

Inteligentny Dom & Sterowanie & Regulacja & Zarządzanie & Kontrola. Czym chcesz, jak chcesz, skąd chcesz

Your shopping cart is empty

Warunki Ograniczonej gwarancji

1. Gwarantem jakości sterowników mikroprocesorowych (modułów elektronicznych) systemu eHouse (zwanych dalej jako „Urządzenie”) jest iSys.PL – Intelligent Systems (dalej „Producent”) z siedzibą: Wygoda 14, 05-480 Karczew.

2. Producent ponosi odpowiedzialność za wadliwe działanie Urządzenia wynikające z wad fizycznych (materiałowych bądź produkcyjnych) tkwiących w Urządzeniu, w okresie 12 miesięcy od daty jego sprzedaży nie puźniej od 18 miesięcy od daty produkcji.

3. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W okresie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad poprzez dokonanie naprawy albo wymiany (według wyłącznego uznania Gwaranta) wszelkich wadliwych elementów Urządzenia na części nowe lub regenerowane, wolne od wad. W przypadku niemożności dokonania naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany Urządzenia na nowy lub regenerowany egzemplarz, wolny od wad, którego stan fizyczny nie będzie gorszy od stanu Urządzenia będącego własnością Klienta.

5. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak Urządzenia w ofercie handlowej) wymiana Urządzenia na ten sam typ jest niemożliwa Gwarant może wymienić Urządzenie na inne o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta. Gwarant nie zwraca pieniędzy za zakupione Urządzenie.

6. Po wykryciu wady należy niezwłocznie skontaktować się z Producentem w celu określenia jej wagi. Należy bezwzlgędnie zastosować się do wskazań i sugestii serwisu w celu minimalizacji strat i uszkodzeń.

7. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego zgłasza roszczenia z tytułu gwarancji za pośrednictwem serwisu gwarancyjnego. Przed dokonaniem zgłoszenia gwarancyjnego w serwisie, należy skorzystać z pomocy technicznej telefonicznej, email, skype lub innej internetowej. W większości przypadków problemy użytkowników udaje się rozwiązać zdalnie, co pozwala uniknąć straty czasu i kosztów z tytułu niepotrzebnie uruchamianej procedury gwarancyjnej. Jeśli zdalne rozwiązanie problemu nie będzie możliwe, Klient zostanie poproszony o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w celu uzyskania autoryzacji poprzez stronę internetową iSys.PL. W przypadku poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia oraz unikalny numer zgłoszenia (RMA).

8. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia Urządzenia do ASG. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Urządzenie było do dyspozycji ASG.

9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane terminowo:
- z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części zamienne
- innych przepisów prawnych,
- nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

10. Reklamowane Urządzenie winno być udostępnione przez Klienta:
- z kompletnym wyposażeniem standardowym,
- niezmienioną i oryginalną kopią oprogramowania,
- oryginalnych i pełnych logów,
- dokumentami potwierdzającymi jego zakup.

11. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Producenta. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej Urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu.

12. Koszt dojazdu do reklamowanego Urządzenia lub dostarczenia reklamowanego Urządzenia do serwisu ponosi Klient. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Serwis ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy.

13. ASG może odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku:
- stwierdzenia użytkowania Urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, dokumentacją lub instrukcją obsługi,
- udostępnienia przez Klienta Urządzenia:
* niekompletnego,
* bez osprzętu,
* brak czytelnej tabliczki znamionowej,
* brak kopi oryginalnego oprogramowania,
* brak czytelnej faktury zakupu,
* nieważnego dokumentu gwarancyjnego,
- nie udostępnienia możliwości zdalnej rewizji i podłączenia się do systemu, konfiguracji, logów, oprogramowania, na każde żądanie
- stwierdzenia przyczyny + usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w Urządzeniu,

14. Producent nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwe Urządzenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty:
- uszkodzenie urządzeń zewnętrznych podłączonych do systemu,
- pośrednie,
- uboczne,
- szczególne,
- wynikowe,
- moralne,
- za szkody,
- utracone korzyści,
- oszczędności,
- danych,
- utratę zysków,
- roszczenia stron trzecich,
- wszelkie szkody majątkowe lub osobowe, wynikające lub związane z korzystaniem z niniejszego Urządzenia.

15. Gwarancja jakości nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych (spalenia, zalania, pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, fizyczne odkształcenia spowodowane uderzeniem, upadkiem bądź zrzuceniem na Urządzenie innego przedmiotu lub eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Urządzenia określonym w instrukcji obsługi)
- uszkodzeń wynikłych z przyczyn zewnętrznych np:
* powodzi,
* burzy,
* pożaru,
* uderzenia pioruna,
* przepięcia,
* przebicia,
* klęsk żywiołowych,
* trzęsienia ziemi,
* wojny,
* niepokojów społecznych,
* siły wyższej,
* nieprzewidzianych wypadków,
* kradzieży,
* zalania cieczą, wilgoci, korozji,
* wycieku baterii,
* warunków pogodowych,
* działania promieni słonecznych
* piasku,
* wysokiej lub niskiej temperatury
* zanieczyszczenia powietrza,
* zanieczyszczenia jakąkolwiek substancją,
- uszkodzeń celowych, sabotażu, zniszczenia
- uszkodzeń pośrednich (np. w wyniku uszkodzenia zasilacza, czujników i innych elementów zewnętrznych);
- uszkodzeń spowodowanych przez:
* nieprawidłowo działające oprogramowanie,
* na skutek ataku wirusa komputerowego,
* programu antywirusowego, antyspamowego, zabezpieczającego,
* zbyt małej wydajności komputera,
* zbyt dużego obciążenia łączy komunikacyjnych, przesyłowych,
* niestosowanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami Producenta,
* problemów współpracy sprzętu z oprogramowaniem lub urządzeniami osób / firm trzecich.
- okresowych i wstępnych kalibracji sterowników, czujników pomiarowych.
- uszkodzeń wynikłych z: przepięć w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej lub z podłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub z powodu przyłączenia innych produktów których podłączanie nie jest zalecane przez Producenta.
- uszkodzeń wynikających: z niepoprawnego uziemienia, zasilania, braku instalacji odgromowej, ochronnej.
- wywołane pracą bądź składowaniem Urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.
Szczegółowe warunki w jakich dopuszczalne jest użytkowanie Urządzenia określa instrukcja obsługi;
- Zerwanie, naruszenie plomb gwarancyjnych, ingerencja, dokonywanie zmian konstrukcyjnych oraz wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych, przez osoby nieupoważnione jest równoważne z utratą praw gwarancyjnych.
- uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystywania akcesoriów, okablowania, sposobu instalacji, prowadzenia okablowania nie zalecanych przez Producenta;
- spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną użytkownika, w tym zastosowaniem niewłaściwych bezpieczników, zabezpieczeń przepięciowych, przeciwzakłóceniowych, przebiciem do napięć zewnętrznych;
- uszkodzeń wynikłych z zaniechania przez Klienta czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi;
- uszkodzeń wynikłych ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione;
- usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym Urządzeniem, osprzętem czy instalacją.
- błędów, niestabilności wynikających ze przepięć, zakłóceń, wadliwej konfiguracji, sterowania zewnętrznym sprzętem i oprogramowaniem spoza systemu eHouse.
- uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad użytkowania sprzętu elektronicznego oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,
- zwartych, przerwanych, przeciętych przewodów, oraz wyłamanych, wykrzywionych, bądź oderwanych wtyków, gniazd i złączy,
- naturalnego zużycia sprzętu i jego poszczególnych elementów (akumulator, obudowa, słuchawki, elementy montażowe, itp.),
- niewłaściwych działań wykonanych podczas programowania, lub aktualizacji oprogramowania produktu,

16. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą:
- okresowe konserwacje i przeglądy Urządzenia
- czyszczenia,
- regulacje
- kalibracje sterowników i czujników
- testy,
- pomiary,
- sprawdzenia działania,
- korekta błędów obsługi lub programowania parametrów
- inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik (Kupujący).

17. Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów Urządzenia
- przekaźników
- czujników
- elementów zewnętrznych
- okablowania
- akcesoriów zewnętrznych
- innych części wymienionych w instrukcji użytkowania oraz dokumentacji technicznej
- posiadających określony czas działania
- uszkodzonych portów (RS-485, Ethernet, CAN), wejść, wyjść zewnętrznych
- urządzeń zakupionych w promocjach ze względu na ich ograniczoną funkcjonalność

18. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty gwarancją, Producent zastrzega sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z własnym uznaniem, dokonując naprawy uszkodzonej lub zniszczonej części lub umożliwiając wejście w posiadanie koniecznych do naprawy lub wymiany podzespołów.

19. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

20. Gwarancja nie dotyczy elementów systemu zakupionych lub oznaczonych w opcji jako "Do samodzielnego montażu", "Zrób to sam","Experymentalnej", DIY, "Do It Yourself","Experimental".


Wymagania instalacyjne:

* Niskonapięciowe urządzenia mikroprocesorowe (sterowniki eHouse) w celu właściwej pracy muszą być izolowane od zewnętrznych napięć i zakłóceń elektrycznych mogących przenikać do elektroniki. Zakłócenia elektryczne powstają wskutek wpływu dużych obciążeń przeważnie o charakterze indukcyjnym na sieć elektroenergetyczną oraz na inne sieci znajdujące się w pobliżu (np. przewody sygnałowe układów automatyki). W przypadku włączenia urządzeń elektrycznych dużej mocy powstają znaczne spadki napięć, które mogą uniemożliwiać prawidłową pracę urządzeń. Z kolei przy wyłączaniu dużych obciążeń indukcyjnych powstają w sieci niebezpieczne przepięcia, które w postaci krótkich impulsów mogą przedostawać się do urządzeń zakłócając ich pracę, powodując niekontrolowane resety lub trwałe uszkodzenia.

* W celu ochrony wejść pomiarowych przed zakłóceniami, przepięciami należy: - używać kabla ekranowanego, - uziemić ekran w miejscu podłączenia czujnika do sterownika(tylko w jednym punkcje), - nie układać przewodów sygnałowych razem ani w pobliżu (min 20cm) z przewodami elektroenergetycznymi przenoszącymi duże prądy, nadawczymi (np. GSM, radiolinii monitoringu), cyfrowymi dużych częstotliwości, itd. - nie podłączać ekranu kabli do uziemienia w wielu punktach. - nie łączyć masy niskonapięciowej z przewodami ochronnymi, neutralnym sieci 230V ani żadnymi innymi napięciami. Dopuszczalne jest tylko wspólne uziemienie po stronie niskiego napięcia zasilacza.

Aby zmniejszyć zakłócenia przenikające od strony zasilania należy: - w miarę możliwości zasilać urządzenia z gałęzi, do której nie są podłączone urządzenia dużej mocy i dużej dynamice zmian mocy, - stosować filtry przeciwzakłóceniowe (filtrem przeciwzakłóceniowym jest również transformator separujący), - stosować warystory zabezpieczające sieć w przypadku występowania przepięć. - W przypadku szczególnie uciążliwych przepięć i wahań, a nawet zaników napięcia poleca się stosowanie zasilaczy UPS do zasilania systemów automatyki i sterowania.